Trường chuyên môn nổi tiếng về thiết kế tự hào lịch sử 57 năm.

Trường chuyên môn về thiết kế có truyền thống đạt nhiều thành tích.

Hướng dẫn về trang thiết bị

Là trường thành viên cùng 4 trường thành viên khác của tập đoàn giáo dục Adachi nên có nhiều hoạt động giao lưu giữa các khoa trong tập đoàn, chuyên ngành mà trường đào tạo cũng có thể hoạt động nghề nghiệp độc lập.
Là môi trường đào tạo các chuyên gia, thiết bị học tập thực tế, bất cứ lúc nào cũng được tiếp xúc thực tế các thiệt bị này, đào tạo tri thức và kỹ thuật có thể vận dụng tối ưu trong lĩnh vực chuyên môn.

Giới thiệu Cựu sinh viên và sinh viên đang theo học


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/adachi/wp-content/themes/adachi/page-school.php on line 187

Thời gian biểu

漫画学科1th(例)

  • 基本授業
  Mon Tue Wed Thu Fri
マンガテクニック基礎 色彩マンガ プロット制作技法基礎 マンガ人物デッサン基礎 マンガ演出技法基礎
キャリア開発
マンガ制作基礎 マンガ背景基礎      
     

漫画学科3th(例)

  • 基本授業
  Mon Tue Wed Thu Fri
構成・演出 マンガ背景応用   読み切りマンガ実践A デジタルマンガ
 
SPI   読み切りマンガ実践B マンガデッサン応用  
文章表現