Chế độ phân chia học phí

Học phí có thể phân chia làm hai lần đóng vào hai kỳ học . Tùy thèo hoàn cảnh học sinh để điều chỉnh.
◎Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tới nhà trường