Bước đi của Adachi

1958 Thành lập viện nghiên cứu thiết kế Tokyo
1960 Thành lập viện nghiên cứu thiết kếtokyo
1962 Thành lập trường Osaka Designers College
1963 Thành lập Tokyo designer Gakuin
1964 Thành lập Trường chuyên môn về ảnh Tokyo
1965 Thành lập tập đoàn trường học Tokyo designer gakuin
1966 Thành lập trường chuyên về ảnh Osaka Thành lập tập đoàn trường học chuyên môn về ảnh tokyo
1967 Thành lập trường Tokyo School of Business
1968 Thành lập tập đoàn trường Osaka Designers College
Thành lập trường Tokyo Designer Gakuin tại Nagoya
Thành lập trường chuyên môn về ảnh Tokyo tại Nagoya
1969 Thành lập trường học viện chuyên về tham quan Tokyo
Thành lập Học viện thiết kế tokyo tại Kyushyu
1972 Trường chuyên học viện thiết kế Tokyo được phê duyệt
1976 Trường chuyên môn về ảnh Tokyo được phê duyệt
1977 Trường chuyên môn về thiết kế Tokyo được phê duyệt.
Trường chuyên môn về ảnh Tokyo được phê duyệt
Trường chuyên môn về ảnh Osaka được phê duyệt
Trường học viện thiết kế Tokyo tại Nagoya được phê duyệt
Trường chuyên môn về ả Tokyo tại Nagaya được phê duyệt
1979 Trường Tokyo School of Business được phê duyệt
Tokyo Institute of tourism đươc phê duyệt
1982 Thành lập trường cao đẳng kinh doanh Osaka,
Trường công ty và phê duyệt trường đào tạo đặc biệt
Kyushu Designers-(trước đây là Tokyo Designer’s College Kyushu)
Trường công ty và phê duyệt trường đào tạo đặc biệt
Trường kinh doanh Kyushu được thành lập, và trường học và dạy nghề đã được phê duyệt
Trường cao đẳng du lịch Kyushu được thành lập, và tập đoàn trường học và trường đào tạo đặc biệt đã được phê duyệt
Tokyo Designer’s College Nagoya đã được phê duyệt
Chuyên về ảnh Tokyo tại nagoya đã phê duyệt
1984 Trường kinh doanh Nagoya và trường đào tạo đặc biệt được chấp thuận
Trường chuyên về ảnh Tổng công ty phê duyệt
1985 Trường Osaka Institute of Tourism được thành lập, và tập đoàn trường học đã được phê duyệt
Osaka Institute of Tourism tại Dojima xây dựng trường học hoàn thành
1991 Trường Nagoya Institue of Tourism được thành lập và phê duyệt
1993 Thành lập CTTNHH tổng hợp Adachi
đổi tên trường chuyên môn về ảnh Tokyo thành Tokyo Visual Arts.
1994 Đổi tên trường chuyên về ảnh Osaka thành Osaka Visual Arts
Đổi tên trường chuyên về ảnh Nagoya thành Nagoya Visual Arts
1997 Mở trường Kyushu Visual Arts
Tokyo Net Wave đổi thành Tokyo Cool Japan
2001 TRung tâm luyện của trường Osaka Designer College hoàn thành
2004 Dãy thực hành tại kyushu được mở
2006 Phòng thực hành U29 tại Kyushu được mở
2008 Phòng thực hành IROYA tại Kyushu được mở
2012 Osaka Designer College kỉ niệm 50 năm
2013 Tokyo Designer Gakuin kỉ niệm 50 năm
2014 Tokyo Visual Arts kỉ niệm 50 năm
2015 Trường Nhật ngữ Tokyo Adachi Japanese Language school
2016 Osaka Visual Arts kỉ niệm 50 năm
2017 Tokyo School of Business
Tokyo Institute of Tourism Kỉ niệm 50 năm
2019 Tokyo Cool Japan (Tokyo Netwave) đổi tên giáo hội